Фізична особа-підприємець  Ковальов Вячеслав Миколайович,  що має статус платника єдиного податку, у подальшому «Постачальник», з однієї сторони фізична особа-підприємець  _________________________________подальшому Покупець, з другої сторони, у подальшому разом іменуються «Сторони», окремо «Сторона», уклали цей  Договір купівлі-продажу (надалі  - «Договір») про наступне:

                                                                          

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупцеві обладнання, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити його на умовах даного Договору.

1.2. Предметом Договору є постачання обладнання, перераховане в специфікаціях (рахунках фактурах), які є невід'ємною частиною цього Договору.

 

2. ЦІНА ТОВАРУ І СУМА ЦЬОГО ДОГОВОРУ

2.1. Сума даного Договору складає суму зазначену у Специфікації (рахунку фактурі), які є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2.Всі ціни, вказані в Договорі та Специфікаціях (рахунках фактурах).

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Форма оплати - безготівковий розрахунок.

3.2. Оплата обладнання за цим Договором здійснюється в  порядку вказаному у відповідній Специфікації.

3.2.1. Днем здійснення оплати визначається день, в який сума, що підлягає сплаті, зараховується на поточний рахунок Постачальника.

3.2.2. Постачальник має право вносити зміни у вартість обладнання, яке поставляється, у випадку збільшення комерційного курсу долара США або Євро по відношенню до гривні на міжбанківській валютній біржі. Постачальник має право змінити вартість неоплаченого Покупцем обладнання, про що письмово повідомляє Покупця. У такому разі Покупець зобов’язаний оплатити обладнання за новими цінами, вказаними Постачальником у письмовому повідомленні.

3.2.3.  Обладнання яке вже  оплачене та готове до відвантаження  або відвантажене, не підлягає  до перерахунку вартості у разу зміни комерційного курсу .

 

4. СТРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ І ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

4.1.Термін поставки обладнання визначається окремо по кожній поставці і зазначається у відповідній Специфікації.

4.2. Доставка обладнання на об'єкт Покупця зі складу Постачальника здійснюється силами та за рахунок Покупця (якщо Сторони не погодять інше). Розвантаження обладнання в пункті доставки здійснює Покупець.

4.3. Відвантаження обладнання здійснюється Постачальником лише в робочі дні з 10-00 години до 17-00 години.

4.4. Прийом-передача обладнання здійснюється в пункті відвантаження за адресою, яка визначається окремо по кожній поставці і зазначається у відповідній Специфікації (рахунку фактурі),  у присутності уповноважених представників Сторін, з оформленням видаткової накладної. При здійсненні відвантаження зі складу, Покупець зобов'язаний надати Постачальнику належним чином оформлену довіреність. При прийомі - передачі Покупець здійснює зовнішній огляд устаткування.

4.5.Постачальник має право відвантажити обладнання достроково, попередньо повідомивши про це Покупця.

4.6.Перехід права власності на обладнання здійснюється в момент його 100% оплати. Ризики випадкової загибелі обладнання переходять до Покупця в момент отримання товару від Постачальника за адресою пункту відвантаження.

4.7. Після переходу до Покупця права власності на обладнання, воно не може зберігатись на складі Постачальника більш ніж 5 (п”ять) календарних днів. Якщо Покупець з якихось підстав не може прийняти належне йому обладнання, то після спливу вказаного строку, воно переходить до Постачальника на зберігання зі встановленням оплати за зберігання на договірній основі.

Факт зберігання оформлюється додатковим комплектом документів, а саме;

  • накладна на зберігання
  • акт про надання послуг.

 

 

 

 

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5.1. На обладнання, що придбається Покупцем, Постачальник зобов'язаний надати паспорт, а Покупець зобов'язаний ознайомитися з ним і виконувати технічне обслуговування обладнання. Підписання Договору Покупцем означає, що Покупець ознайомлений і згодний з технічними можливостями обладнання, технічних вимог до установки і підключення устаткування, а також з вимогами щодо експлуатації та технічного обслуговування товару.

5.2. Постачальник здійснює гарантійну заміну комплектуючих при наданні покупцем акту поломки, що вийшли з ладу з вини заводу - виробника вузлів і агрегатів обладнання, протягом 12 місяців з дня підписання видаткової накладної. Додаткові послуги, роботи або заміна витратних матеріалів даним договором не передбачено.

5.3. Постачальник не несе відповідальність за механічні пошкодження поверхні обладнання чи пошкодження: а) що виникли в процесі транспортування, яка здійснюється силами Покупця; б) викликані невідповідністю стандартам параметрів живильних мереж, електропроводки; в) викликані попаданням у середину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин; г) викликані стихійними лихами, пожежею, побутовими факторами.

5.4. Постачальник залишає за собою право здійснювати контрольно-сервісний огляд Обладнання. Факти порушення Покупцем правил експлуатації Обладнання фіксуються у відповідних двосторонніх Актах.

5.5. У разі порушення Покупцем технічних вимог і правил експлуатації, викладених у паспорті на виріб, або виявлення стороннього втручання у виріб не майстрами, чи не проведення щомісячного технічного обслуговування обладнання кваліфікованими фахівцями, що затверджується відповідними записами, обладнання знімається з гарантії.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набуває чинності з дня підписання його сторонами і діє до 31.12.2023 року, а в частині зобов’язань -  до повного їх виконання.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За несвоєчасне відвантаження сплаченого обладнання Постачальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не відвантаженого обладнання за кожен день прострочення відвантаження.

7.2. За несвоєчасну оплату обладнання в терміни, передбаченні п.3.2., Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого обладнання за кожний день прострочення платежу.
7.3. У разі порушення зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

7.4. У випадку необґрунтованої відмови Покупця від обладнання, що було сплачене, але не відвантажене,  перерахованого в Специфікаціях (рахунках фактурах) згідно цього Договору, яке вважаться складською позицією , Покупець сплачує штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочки від суми даного Договору. Якщо обладнання поставляється під замовлення або виготовляється під замовлення, Покупець сплачує штраф у розмірі 100% від суми даного Договору.

 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Уповноважені особи Сторін надають добровільну згоду на обробку власних персональних даних, в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних, та інших документах, що стосуються виконання цього Договору. Підписи у Договорі та вказаних документах уповноважених осіб Сторін означають однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що уповноважена особа кожної із Сторін ознайомлена зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та метою обробки персональних даних.

8.2. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Сторони гарантують, що передача та обробка отриманих персональних даних здійснюється виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Спосіб обробки персональних даних - змішана обробка персональних даних з використанням як автоматизованої інформаційної системи, так і паперових носіїв.

8.3. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення.

 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не залежать від дій Сторін, а саме: пожежа, землетрус, військові дії, війни, громадські безпорядки, зміни у законодавстві, блокади, ембарго, міжнародних санкції, валютні обмеження, дії інших держав, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, повінь та інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, обмеження у наданні комунальних послуг (енергопостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання) Сторони, звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин. При цьому строк виконання зобов’язань переноситься відповідно часу протягом якого діяли такі обставини.

9.2. Достатнім доказом існування таких обставин і їх тривалості є документ виданий Торгово-Промисловою палатою України або іншими уповноваженими на це органами.

9.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку із виникненням форс-мажорних обставин, зобов’язана, про настання вищевказаних обставин негайно, але не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх настання, в письмовій формі повідомити другу Сторону. У повідомленні повинно бути зазначено: зміст обставин, їхній характер і вплив на виконання зобов’язань за даним Договором. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про настання або припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися. Ця процедура повинна використовуватися у випадку припинення форс-мажору з обов’язковим зазначенням дати його припинення.

9.4.Якщо форс-мажор продовжується більше 20 (двадцяти) послідовних діб, Сторони повинні обговорити та узгодити прийняття відповідних заходів, спрямованих на виконання своїх зобов’язань по даному Договору.

 

10. ІНШІ УМОВИ

11.1.Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою. Зміни набирають чинності з дня належного оформлення сторонами відповідної додаткової угоди про це.

11.2.Сторони не мають права передавати свої зобов'язання за цим Договором третій стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

11.3. Сторони домовились про те, що врегулювали всі істотні умови даного Договору та не мають претензій до його змісту.

11.4. На все поставлене за цим Договором обладнання розповсюджується гарантія протягом терміну, зазначеного в додатку технічної документації.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Постачальник

Покупець

ФОП Ковальов Вячеслав Миколайович

 

Фактична адреса : 69019, Україна,  Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул.Незалежної України 41, оф.202

 

р/р UAUA313220010000026000340042637 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001

 

Код ЄДРПОУ 2283600338

 

 

 

 

 

 

 

   _______________________  Ковальов В. М.